Поканата може да изтеглите от ТУК
Документи може да изтеглите от ТУК
Бланки на документи може да изтеглите от ТУК

Уведомление
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с публикувана обява за избор на обслужваща банка и постъпили четири броя оферти за участие в указания срок е налице хипотезата на чл. 4.6. от Постановление № 127  / 27.05.2013г. за допълнение на правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала , съгласно която разпоредба в случаите , когато са представени оферти от по-малко от 5 институции ,възложителите публикуват повторна покана за оферти при условията и реда на т.4.3.и 4.4. . В този случай срокът за получаване на оферти е 5 работни дни от датата на публикуване, като възложителите избират изпълнител на базата на представените оферти , независимо  от техния брой. "
Повторната покана е публикувана в сайта на МЗ на 26.10.2018г.
Повторна покана може да изтеглите от ТУК
Документи може да изтеглите от ТУК

Протокол с резултат от избора може да изтеглите от ТУК

 

Галерия

banner

За пациентите

petience

История

banner3re

TOP