„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ПЕРНИК“ ЕООД

У В Е Д О М Л Е Н И Е ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в  „СБАЛББ – Перник“ ЕООД

       

      „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Перник„  ЕООД с адрес : гр. Перник, местност Голо Бърдо и ЕИК : 113513064 е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.
       От 25 май 2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
    Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от болницата лични данни, както и да поиска от длъжностното лице по защита на личните данни да бъдат уведомени всички трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обема на данните.
      За да осъществи някое от гореизброените права, или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне към длъжностното лице по защита на личните данни в „СБАЛББ – Перник“ ЕООД г-жа Стоицева на тел.0885204973,ел.поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   или на адреса на лечебното заведение:Гр. Перник , местност Голо Бърдо, етажа на администрацията.
      Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
     Обработването на лични данни от страна на „СБАЛББ – Перник“ ЕООД  е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни нтереси на субектите на лични данни, а понякога и на други физически лица. Обработването е необходимо за изпълнение на нашите задачи, които са изцяло в обществен интерес и за които сме призовани да изпълняваме официални правомощия.
        Данните, с които „СБАЛББ – Перник“ ЕООД  разполага, се обработват и за обезпечаване на здравноосигурителните права на пациентите.
       Данните, с които „СБАЛББ – Перник“ ЕООД  разполага за пациентите си, могат да включват:
- Основна информация за пациентите – имена, ЕГН, адрес, дата на раждане, телефони за връзка и т. н.
. Данни, свързани с отношенията пациент - болница – за техните заболявания и за осъщественото лечение на субекта;
- Резултати от различни изследвания – кръвна картина, рентгенови снимки, генетичен и биологичен материал.
      Информацията се събира по няколко начина – директно от пациента, от неговия личен лекар или от медицински експерти, работещи в рамките на всеки конкретен за пациента случай. Данните се съхраняват на материален и електронен носител, като достъпът до тях е ограничен само до служители на болницата, имащи пряка или косвена връзка със съответния случай на субекта на лични данни. Личните данни на пациентите се съхраняват за срок от 25 години, с цел ефективното проследяване на историята за здравословното състояние на всеки относим случай, както и с цел опазване живота и здравето на пациентите.
        На територията на „СБАЛББ – Перник“ ЕООД  се извършва видеонаблюдение в общодостъпните зони. Системата за видеонаблюдение е създадена с цел опазване на обществения ред, на имуществото на болницата и сигурността на пациентите. Данните автоматично се изтриват при запълване на определен обем с новопостъпващата информация, за срок не повече от 30 дни.

Галерия

banner

За пациентите

petience

История

banner3re

TOP